U bevindt zich hier: Home  >  Over KVMV

Reglement KVMV-bibliotheek

 

De bibliotheek van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging is gevestigd in de bioruimte van de Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen. Zij omvat alle boeken en tijdschriften, digitale en beeldinformatie eigendom van de KVMV.

Leden van de KVMV hebben toegang tot alle in de bibliotheek aanwezige informatie.

De bibliotheek is geopend bij elke eerste, tweede en derde dinsdag van de maand. De boeken kunnen worden uitgeleend tussen 19.30 u. en 20.00 u., aanvang van de vergaderingen. Na 20 u. worden geen boeken meer uitgeleend, op determinatie- en practicumavonden kunnen de boeken tot 21.30 u. ter plaatse gebruikt worden. Op bestuursvergaderingen, met name de vierde dinsdag van de maand blijft de bibliotheek gesloten.

Met betrekking tot het uitlenen van eigendommen van de KVMV wordt een aantal regels in acht genomen om het bezit in goede staat te houden en tevens de aanwezigheid van bepaalde boeken te garanderen:

a. Eigendommen van de KVMV mogen onder geen enkele voorwaarde doorgeleend worden aan derden.

b. In verband met hun grote kwetsbaarheid mogen bepaalde publicaties niet uitgeleend worden. Dit zijn onder anderen de dure antiquariaatswerken en die werken die door hun formaat moeilijk transporteerbaar zijn. Zij worden in de Catalogus aangeduid met het voorvoegsel LOK. Deze werken mogen enkel ter plaatse geraadpleegd worden na afspraak met de bibliothecaris.

c. Losse tijdschriften mogen uitgeleend worden, mits zij reeds ingegeven zijn in het bestand en zullen op een specifieke manier genoteerd worden. Deze hebben uitzonderlijk een uitleenperiode van maximum 14 dagen.

d. Er worden maximaal vier boeken tegelijk per lid uitgeleend.

e. Het uitlenen geschiedt voor maximum één maand. Hierna kan de ontlener schriftelijk aangemaand worden. Doch een uitlening kan mits op tijd verwittigd en met goedkeuring van de bibliothecaris van één maand verlengd worden.

f. Wanneer publicaties na een schriftelijke aanmaning niet binnen de 30 dagen worden teruggebracht kan het betrokken lid van het gebruik van de bibliotheek uitgesloten worden na verwittiging door het bestuur.

g. De leden worden erop attent gemaakt dat bij het kopiëren van publicaties beschadiging kan optreden. De kosten van herstel kunnen worden in rekening gebracht bij de laatste ontlener.

h. Het teruggeven van ontleende boeken geschiedt uitsluitend in het bijzijn van de bibliothecaris. Uitzonderlijk kan er een overeenkomst van teruggave zijn met een persoonlijke verwittiging aan de bibliotharis.

i. De ontleende boeken worden nooit door de ontleners zelf in de kasten teruggestoken, maar persoonlijk aan de bibliothecaris overhandigd.

j. Elke beschadiging van de boeken vastgesteld bij het uitlenen zal aan de bibliothecaris doorgegeven worden. In geval van beschadiging zullen deze boeken, tot na herstelling, niet meer uitgeleend worden.

Om het bibliotheekgebeuren zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er werkruimte vrijgehouden rondom de eerste tafel.

De werkgroepen van de KVMV kunnen gebruik maken van de bibliotheek op hun vergaderingen en kunnen daarvoor over de bibliotheeksleutel beschikken. Dit bij afwezigheid van de bibliothecaris. Voor elke werkgroep zal er iemand verantwoordlijk gesteld worden voor het gebruik van de bibliotheek. De geraadpleegde werken en de datum worden genoteerd, de werken worden op hun plaats teruggestoken. Op deze activiteiten worden geen werken uitgeleend.

Leden die gebruik maken van de bibliotheek worden geacht van deze regels op de hoogte te zijn. Afwijkingen kunnen enkel worden toegestaan na overleg met de bibliothecaris.

Bij een conflict met betrekking tot de toepassing van deze regels beslist het bestuur van de KVMV.